Oppsummering

Oversikt over hvordan FoundationOne kan hjelpe onkologer med å velge den best egnede behandlingen for sin unike pasient, og dermed en potensiell forbedring av de kliniske resultatene.
Behandlingsalternativer

FoundationOne kan hjelpe onkologen med å identifisere den mest effektive behandlingen for pasientene

FoundationOne er blitt brukt til å profilere over 150 000 pasienter, (1) og over 90 % av pasientene har hatt minst én klinisk relevant endring. (2-4) Flere studier har vist at biomarkørbaserte behandlinger etter påviste endringer er forbundet med betydelig forbedrede kliniske resultater hos pasienter, sammenlignet med en ikke-målrettet tilnærming. (5-7)

Det er i økende grad anerkjent at omfattende profilering er en effektiv strategi for å bidra til å identifisere både vanlige og sjeldne mutasjoner i kreft hos en pasient slik at målrettede, biomarkørbaserte behandlingsalternativer kan identifiseres. (8-10) Bred molekylær profilering, slik som FoundationOne, kan påvise endringer i alle kreftgener som National Comprehensive Cancer Network (NCCN) har listet opp og anbefalt for testing. (8) For eksempel er det blitt påvist at 71 % av genomforandringer som er påvist i prøver av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ble profilert ved hjelp av FoundationOne, hadde en endring i minst 1 av drivergenene. (11)

Slike endringer kan ellers forbli uoppdaget. Omfattende molekylær profilering anbefales derfor nå på det sterkeste i NCCNs retningslinjer for diagnose og behandling av NSCLC. (8)

“NCCN-panelet anbefaler på det sterkeste omfattende molekylær profilering (også kjent som presisjonsmedisin) for å påvise sjeldne drivermutasjoner for å sikre at pasienter får den mest hensiktsmessige behandlingen”

NCCNs retningslinjer for NSCLC versjon 3, 2018 (8)
Bedre resultater

Biomarkørbaserte behandlingsvalg har blitt forbundet med bedre kliniske resultater

Flere metaanalyser har påvist at biomarkørbaserte terapier har vist forbedrede responsrater (RR), progresjonsfri overlevelse (PFS) og totaloverlevelse (OS) enn en tilnærming uten bruk av biomarkører. (5-7)  Bruk av personlig, biomarkørbasert kreftbehandlingsstrategi har også blitt identifisert som en uavhengig prediktor på bedre kliniske resultater og færre toksiske dødsfall, sammenlignet med en rutinemessig, ikke-personlig tilnærming. (5)

Målrettede behandlinger er forbundet med forbedrede kliniske resultater (5-7)
Målrettede behandlinger er forbundet med forbedrede kliniske resultater
Målrettede behandlinger er forbundet med forbedrede kliniske resultater
swipe
Relevante endringer

FoundationOne kan påvise klinisk relevante endringer hos de fleste pasienter for et bredt spekter av krefttyper

Genomprofilering med FoundationOne kan åpne for behandlingsmuligheter for pasienter gjennom identifisering av klinisk relevante endringer i svulsten. Ved hjelp av en hybrid capture-array og next-generation sequencing (NGS) teknologi, vil FoundationOne profilere hele eksomet (protein kodende områder av DNA) for 315 kreftrelaterte gener. Det betyr at selv sjeldne endringer kan påvises. (9,12)

FoundationOne genomprofilering har dokumentert i en studie av 31 pasienter med lungeadenokarsinom at det er mulig med en mer omfattende og effektiv behandlingsstrategi, sammenlignet med testmetoder som ikke bruker NGS. Studien viste at behandlingsegnede genomiske forandringer kunne påvises hos 65 % av pasientene som tidligere ble ansett å være uten målrettet genomisk endringer i  tester uten bruk av NGS. (10)

Den økte påvisningsraten ble også bekreftet i en studie av 5 605 tilfeller med avansert og metastatisk brystkreft hvor FoundationOne ble brukt for å vurdere hyppigheten av endringer i det kjente brystkreft-relatert genet ERBB2. Det viste seg at 12,5 % av pasientene (698/5 605) hadde en endring i ERBB2, hvor 1,8% av pasientene tidligere hadde testet negativt ved bruk av standard testmetoder. (13)

De fleste påviste endringer med FoundationOne kunne behandles med målrettet behandling som enten er godkjente eller er under utprøving
I en retrospektiv analyse av 439 pasienter som benyttet FoundationOne tumorprofilering, ble det påvist minst én klinisk relevant endring per pasient (90%; 393/439). Av alle pasienter som ble profilert, ble det gjennomsnittlig påvist 3 endringer (variasjonsbredde 0-16) hos hver pasient, og for gjennomsnittlig 2 (variasjonsbredde 0-8) av disse endringene kunne behandlingen målrettes med behandlinger som enten var godkjent eller er under utprøving. I denne analysen hadde 59% (257/439) metastatisk sykdom, og i 70% (307/439) av alle tilfeller kunne endringen behandles med enten en godkjent behandling for den tumortypen (20%; 89/439), og/eller for annen tumortype (67%; 296/439). For de fleste pasientene med ≥ 1 endring var det tilgjengelig behandling under utprøving i kliniske studier (90%; 393/439). (4)
FoundationOne kan påvise potensielt klinisk relevante genomforandringer hos pasienter som har begrensede muligheter grunnet kreft av ukjent opphav.

Det finnes i dag svært begrensede behandlingsalternativer som er godkjent for behandling av såkalte krefttyper med ukjent opphav (origo incerta), og generelt sett responderer pasienter med origo incerta dårlig på kjemoterapi. (14) For å identifisere potensielle klinisk relevante endringer ble 200 pasienter med origo incerta profilert ved hjelp av FoundationOne. 85 % av pasientene (169/200) hadde minst 1 klinisk relevant endring som kunne fasilitere behandlingsbeslutninger. I tillegg påviste studien 26 genomforandringer forbundet med målrettede behandlinger godkjent for bruk hos pasienter med kjent primærtumor. (14)
Støtter behandlingsvalget

Profilering med FoundationOne kan påvirke den kliniske beslutningen

Flere studier har vist at genomprofilering med FoundationOne gjør det lettere å ta kliniske beslutninger og behandle pasientens sykdom. (15-17)

BRYSTKREFT
Omfattende genomprofileringsteknikker kan identifisere opptil 3,5 ganger så mange pasienter som kan ha fordel av ERBB2-målrettede behandlinger. (15)
LUNGEKREFT
En retrospektiv studie av 101 pasienter med lungekreft viste at mer enn 42 % av pasienter som ble profilert ved bruk av FoundationOne fikk behandlingen endret etter genomprofileringen. (16)
SJELDNE KREFTTYPER

I en studie av 100 pasienter med ulike, sjeldne eller dårlige prognoser, gjennomgikk 92 pasienter genomprofilering med FoundationOne.

95 % av disse pasientene (87/92) fikk identifisert en potensiell klinisk relevant behandling eller utprøvende studie. (17)

Kliniske bevis

Kliniske studier understøtter genomprofilering med FoundationOne

Det pågår klinisk evaluering av hvordan genomprofilering kan påvirke pasienters liv. Det er dokumentert at omfattende genomprofilering, som f.eks. FoundationOne, gir bedre kliniske resultater ved å identifisere klinisk relevante endringer, sammenlignet med ikke-personlige tilnærminger og ikke-målrettede behandlinger. (5,16,17)

FoundationOnes individualiserte tilnærming gir pasientene flere behandlingsalternativer som potensielt kan forbedre kliniske resultater, sammenlignet med en ikke-persontilpasset tilnærming
En studie som brukte FoundationOne-profilering av 339 pasienter med forskjellige krefttyper, viste at 93,5 % hadde minst 1 klinisk relevant endring (317/339). Det ble påvist at etterfølgende individualisert biomarkørbasert behandling ble forbundet med flere tilfeller av stabil sykdom (henholdsvis 22 % vs. 9 %; p=0,024), lengre tid før behandlingssvikt (HR = 0,52; P=0,0003), og økt overlevelse (HR=0,65; p=0,05), sammenlignet med en ikke-individualisert behandlingstilnærming. Det er nødvendig med ytterligere studier av de kliniske implikasjonene av disse dataene. (18)
Målrettede behandlinger identifisert med FoundationOne kan gi bedre progresjonsfri overlevelse, sammenlignet med ikke-målrettede behandlinger

En retrospektiv studie av 347 pasienter med avanserte solide tumor der tumorprofilering ble utført ved bruk av FoundationOne, viste at pasientene som fikk påfølgende målrettet behandling hadde signifikant høyere responsrater (RR) og progresjonsfri overlevelse (PFS), sammenlignet med pasienter som ikke fikk målrettet behandling. (19)

Disse funnene bekreftes av andre studier som har sammenlignet effekten av målrettede behandlinger som er identifisert med FoundationOne sammenlignet med ikke-målrettet behandling, for en rekke forskjellige krefttyper:
Avansert lungekarsinom
En studie av pasienter med avansert lungekarsinom viste at for over 42 % av pasienter som fikk endret sin behandlingsstrategi, basert på profileringsresultater fra FoundationOne, var samlet respons rate for disse pasientene på 65 % (16)
Metastatisk brystkreft
FoundationOne-profilering av 44 pasienter med metastatisk brystkreft viste at 23 av pasientene hadde en klinisk relevant endring, og 35 % av disse pasientene fikk i ettertid en klinisk fordel av den iverksatte målrettede behandlingen. (20)
Avansert kreft i mage og tarm
Målrettet behandling med FoundationOne ble brukt hos 13,7 % (13/95) av 95 pasienter med avansert kreft i mage og tarm. Det medførte en klinisk forbedring for mer enn 50 % (7/13) av pasientene. (21)
Gynekologisk kreft
Profileringsresultater med FoundationOne for 64 pasienter med gynekologisk kreft viste at 25 av disse pasientene fikk påfølgende målrettet behandling basert på FoundationOne-resultatene. 64 % (16/25) av disse pasientene viste respons, stabil sykdom eller andre kliniske fordeler. (3)

Disse studiene viser potensialet ved bred genomprofilering på tvers av solide tumorer, men det pågår fremdeles mye arbeid med å validere disse dataene. Nye studier og videre undersøkelser av eksisterende data vil gjøre det mulig å fortsatt bygge videre på de kliniske fordelene ved å velge behandlinger basert på resultater fra genomprofilering.
Referanser
 1. Genomeweb. Foundation Medicine Q3 revenues up 45 percent. Available at: https://www.genomeweb.com/molecular-diagnostics/foundation-medicine-q3-revenues-45-percent [accessed November 2017].
 2. Blumenthal DT et al. J Neurooncol 2016; 1:211–219.
 3. Rodriguez-Rodriguez L et al. Gynecol Oncol 2016; 141:2–9.
 4. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.
 5. Schwaederle M et al. J Clin Oncol 2015; 33:3817–3825.
 6. Schwaederle M et al. JAMA Oncol 2016; 2:1452–1459.
 7. Jardim DL et al. J Natl Cancer Inst 2015; 107:e253.
 8. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) NSCLC guidelines, Versjon 3 2018.
 9. Frampton, GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31:1023–1031
 10. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 16:3631–3639.
 11. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21:684–691.
 12. Roche Foundation Medicine Internal Information. 
 13. Ross JS et al. Cancer 2016; 17:2654–2562.
 14. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1:40–49.
 15. Chmielecki J et al. The Oncologist 2015; 20:7–12.
 16. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 2:258–268 (and supplementary material).
 17. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21:1315–1325.
 18. Wheler JJ et al. Cancer Res 2016; 76:3690–3701.
 19. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2016; 15:743–752.
 20. Yuan Y et al. Oncotarget 2017; 8:26414–26423.
 21. Dhir M et al. Cancer Med 2017; 1:195–206.